Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Paweł Uchorczak ul.Rzeszowska 4/3 45-316 Opole- dalej jako „Administrator”).
§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w
celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane
klientów Administratora takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia,
telefon kontaktowy i email.
Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez
Administratora oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i/lub obrony przed
roszczeniami ze strony Administratora i jego klientów.

§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym,
jak i po jego ustaniu.
5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia.
6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin.


§4
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,
czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż
14 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.


§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie będzie przekazywał danych do dalszego
przetwarzania na rzecz innych podmiotów.


§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile
są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.


§8
Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze
skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez
zgody Administratora danych;


§9
Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.


Back to Top